เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 18 เม.ย. 2567 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน [ 18 เม.ย. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน [ 18 เม.ย. 2567 ]5
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข [ 18 เม.ย. 2567 ]5
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 เม.ย. 2567 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ [ 18 เม.ย. 2567 ]5
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 18 เม.ย. 2567 ]3
8 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]76
9 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 3 ม.ค. 2566 ]60
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 3 ต.ค. 2565 ]61
11 คู่มือการขึ้นทะเบียน (1.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์) [ 31 มี.ค. 2565 ]154
12 คู่มือการรับสมัครเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 ม.ค. 2565 ]168
13 แผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2564 ]146
14 คู่มือตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]148
15 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 22 เม.ย. 2564 ]244
16 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มี.ค. 2564 ]154
17 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2561 ]222