เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ- [ 7 มี.ค. 2567 ]4
2 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
3 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
4 แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
5 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
6 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 20 มิ.ย. 2566 ]8
7 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]9
8 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]10
9 เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]7
10 การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 8 ก.พ. 2565 ]92
11 ขอความร่วมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 21 ม.ค. 2565 ]110
12 การใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) [ 17 ก.พ. 2564 ]129
13 แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 25 ธ.ค. 2563 ]99
14 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 17 ธ.ค. 2563 ]164
15 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศง ๒๕๕๙ [ 24 พ.ย. 2563 ]96
16 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]100
17 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 17 พ.ย. 2563 ]154
18 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]150
19 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมฃนปลอดขยะ [ 17 พ.ย. 2563 ]150
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 17 พ.ย. 2563 ]152
21 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (งดเผาในที่โล่ง) [ 17 ก.พ. 2563 ]152