เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) [ 1 ต.ค. 2564 ]153
2 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 1 ต.ค. 2564 ]145
3 ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]149
4 ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) [ 1 ต.ค. 2564 ]143
5 ส่วนที่ 4 และ ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]142
6 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2564 ]137
7 ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]184
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561-2564) [ 20 พ.ย. 2561 ]248
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]259
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]239
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]247
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2557 [ 1 เม.ย. 2557 ]272
13 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ย. 542 ]270
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]248