เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

  สภาพทางสังคม

 การศึกษา

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน  1        แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                     จำนวน  4        แห่ง

-   โรงเรียนอาชีวศึกษา                      จำนวน  1        แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชน  ทต.                 จำนวน  1        แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน   11         แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. บ้านใหม่      จำนวน    1          แห่ง

  การสาธารณสุข

-  ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล           จำนวน    2       แห่ง

-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    จำนวน   120   คน

-  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน     จำนวน     12       แห่ง

-  อัตราการมีส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  มีป้อมยามตำรวจ      

สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                  จำนวน  7        แห่ง

-  โบสถ์                             จำนวน  6         แห่ง