เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

สภาตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้าน และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นตำบลสุรนารี จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่จึงเหลือหมู่บ้านเพียง 11 หมู่บ้าน และเมื่อปี 2544 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า เพิ่มเป็นหมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา จึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 12 หมู่บ้าน
ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

การปกครอง
ตำบลบ้านใหม่ มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลบ้านใหม่

1.1 ที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 7.5 กิโลเมตร
          ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสีมุม และตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวสิบหมู่ที่3 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณ RS -223563 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำตะคองฝั่งด้านทิศเหนือ สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านกำทวด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 819573 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านคำทวด หมู่ที่8 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 819573 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนคอนกรีตด้านฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด SB – 831572 ตัดผ่านลำปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตัดผ่านถนนมุขมนตรี บริเวณพิกัด SB- 828565 ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ 13 บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB - 827559 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร
          ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ 13 บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB - 827559
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงหลักเขตเทศบาลที่ 12 บริเวณพิกัด SB - 806554 ไปทางทิศใต้ ตามแนวกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร ถึงถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - 801547 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 783539 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 783539 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวลำห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตก สิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด RS - 223563 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร
เนื้อที่
พื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยประมาณ 19.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,218.75 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม และหน้าดินถูกชะล้างมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ทำการปลูกพืชได้

3. ประชากร
ตารางแสดงพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ แยกตามหมู่บ้าน


3.1 จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่ แบ่งเป็น จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่            มีจำนวน 221 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่            มีจำนวน 840 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวสิบ          มีจำนวน 159 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า    มีจำนวน 750 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด      มีจำนวน 1,310 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง          มีจำนวน 571 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านศรีษะละเลิง  มีจำนวน 380 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านคำทวด        มีจำนวน 345 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง          มีจำนวน 946 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะละเลิง มีจำนวน 741 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านยางน้อย    มีจำนวน 395 ครัวเรือน
หมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่า  มีจำนวน 311 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน         ทั้งหมด 6,969 ครัวเรือน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 13,344 คน
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,082 คน แยกเป็น
ชาย 8,974 คน
หญิง 10,108 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 923 คน/ตารางกิโลเมตร

3.2 จำนวนประชากรแยกชาย หญิง ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านใหม่          เพศชาย 329 คน        เพศหญิง 367 คน          รวม 696 คน
หมู่ที่ 2  บ้านใหม่          เพศชาย 885 คน        เพศหญิง 1,024 คน        รวม 1,909 คน
หมู่ที่ 3  บ้านหัวสิบ         เพศชาย 302 คน       เพศหญิง 299 คน          รวม 601 คน
หมู่ที่ 4  บ้านมะขามเฒ่า  เพศชาย 958 คน        เพศหญิง 1,091 คน        รวม 2,049 คน
หมู่ที่ 5  บ้านภูเขาลาด    เพศชาย 1,545 คน      เพศหญิง 1,793 คน        รวม 3,338 คน
หมู่ที่ 6  บ้านสำโรง        เพศชาย 656 คน        เพศหญิง 769 คน           รวม 1,425 คน
หมู่ที่ 7  บ้านศรีษะละเลิง  เพศชาย 478 คน       เพศหญิง 533 คน          รวม 1,011 คน
หมู่ที่ 8  บ้านคำทวด      เพศชาย 571 คน         เพศหญิง 613 คน          รวม 1,184 คน
หมู่ที่ 9  บ้านสำโรง         เพศชาย 1,300 คน     เพศหญิง 1,418 คน        รวม 2,718 คน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะละเลิง เพศชาย 883 คน        เพศหญิง 1,084 คน       รวม 1,967 คน
หมู่ที่ 11 บ้านยางน้อย    เพศชาย 551 คน         เพศหญิง 578 คน          รวม 1,129 คน
หมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่า  เพศชาย 516 คน        เพศหญิง 539 คน          รวม 1,055 คน