เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวณณัฐ ธีระวาส
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
นางจิราภรณ์ คารมปราชญ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานงานยุทธศาตร์และงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวฉวีวรรณ พลใหม่

 นางสาวภคนันท์  รักษาสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


-ว่าง- นางสาวฐิติยากร  สุนทรโชคชัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign