เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานธุรการ

งานธุรการ

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
   นางสิริรัตน์ ไชยโยวาศ  
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
  นางสาวอนงค์  จอมสง่า  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ