เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นายเฉลิม ตังวรกุล  
   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
พนักงานจ้างทั่วไป
     
  นายสัญญา  เพียรใหม่  
   คนงานทั่วไป