เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานนิติกร

งานนิติกร


จ่าเอกธนัช สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง   

 
 ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด

นายชานนท์ กกสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
     
   นายวรโชติ ฉัตรกริช  
  ผู้ช่วยนิติกร  

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign