เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 นางสาวณัฐชา เสนใหม่ นายบัณฑิต  ทรงประโคน
 นักพฒนาชุมชนชำนาญการ นักพฒนาชุมชนชำนาญการ
   
นางสาวผกาวดี  พูนขุนทด
 นางสาวกัญฐญาณัฏฐ์  เดชาอภินันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   
 
 
 
 
 
   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign