เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

                                                                      ประวัติความเป็นมา


                  ตำบลบ้านใหม่ เป็นตำบลใหญ่ที่มีประวัติยาวนาน ต่อมาได้แยกตำบลออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลสุรนารี ตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านใหม่ หมู่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่ 6 บ้านสำโรง หมู่ 7 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ 8 บ้านคำทวด หมู่ 9 บ้านสำโรง หมู่ 10 บ้านศีรษะละเลิง หมู่ 11 บ้านยางน้อย