เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกธนัช สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
  นายภัคพล พัตน์นอก  
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ  
 
 จ่าเอกสุทาน   ทยอมใหม่  จ่าเอกกิตติศักดิ์ มะโนชัย
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไปนายสุมิตร  เชียงใหม่
นายสุเทพ  เชียงใหม่ นายอำนาจคชศักดิ์  เชยศิลป์
พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถตรวจการณ์


นายศราวุฒิ  สาดกระโทก
นายนรเทพ  จู๋หมื่นไวย
นายสุธี  พรมผา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิงนายเอกพจน์  แสนตะคุ
นายหงส์ยนต์  คำขุดทด
นายชูเกียรติ  ทะยอมใหม่
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไปนายทรงวุฒิ  โพธิ์เจริญ
นายนฤพล  ตังวรกุล
นางสาวจุฬา  พริ้งเพราะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป