เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ  

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นางสาวพจน์นาฎ พินปรุ นายชนะชัย  สื่อกลาง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายทวีชัย  รัตนโชติ
 นักการภารโรง