เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่


นางเพียงพิศ  แพงอนันต
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
   

 นางเดือนนภา ปรีชายยาน
-รอบันทึกข้อมูล-
ครู อันดับ คศ.2

ครู อันดับ คศ.2
     
  นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มโพธิ์ นายวิชญวิสิฐ หาญพนม นางสาววิมลพรรณ ขาวสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก

   
นางสาวโสภิต เวินสันเทียะ นางฐิตินันท์ วิจันทมุข
 นางสาววิภาดา วรรณรักษ์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก