เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางเพียงพิศ  แพงอนันต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


  -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  
งานการศึกษา / งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน / งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม / งานธุรการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวธนัชภัค  ธวัชวรากูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายณัฐพล  เดโชสินสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ