เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
  1. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  3. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  4. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
  5. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ / การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
  6. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  7. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว / ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
   
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
  1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
  4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
  1. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์
  2. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  3. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน
  4. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม / สินค้าชุมชน
  5. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ
  7. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
  8. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส
  9. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน
   
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
  2. การกำจัดมูลฝอยรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
  3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
  4. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ ประหยัดพลังงาน
  6. การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ และความเข้าใจใน การอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
  7. การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ / อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  3. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น
  4. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
  5. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  6. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
  7. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
   
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  1. การจัดการศึกษา
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเน้นสำคัญ โดยบูรณาการกับ การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
-  ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและยกวิทยฐานให้สูงขึ้น  
-  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
  3. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬานานาชาต
  4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
  5. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
  6. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
  7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
  8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
   
ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน
  1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายใช้ประโยชน์
  2. ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ
  3. การพัฒนาลุ่มน้ำ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  1. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
  2. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
  3. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
  4. การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์ แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์