เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองช่าง

นายภุชพงศ์   บุญศรีรัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 
-ว่าง- นายเริงรบ บทสูงเนิน -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
งานสาธารณูปโภค / งานศูนย์เครื่องจักรกล / งานสวนสาธารณะ งานวิศวกรรม /  งานผังเมือง งานกิจการประปา
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายภาคภูมิ   กฤตยาจามร
 นางสาวชญาณิชดา ธีรณิชภากุล นายภัทราวุธ เปรมกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน


 

นายพงษ์พันธ์  ภู่จินดา
 
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนุจรีย์วัลย์ ประสมทรัพย์ นายภากร  กฤตยาจามร - ว่าง - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเริง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพศาล  นวลใหม่ นายไตรวิชญ  พงศ์วนศักดิ์ นายอิสระพงศ์  วาดโคกสูง
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงานทั่วไป

 พนักงานจ้างทั่วไป  
 
นายดิลก  ขันโคกกรวด นายไพฑูรย์  เบาสูงเนิน -ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
 
นายสามารถ ประชาสุขศิลป์  
 
คนงานทั่วไป