เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองช่าง

นายภุชพงศ์   บุญศรีรัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 
-ว่าง- นายเริงรบ บทสูงเนิน -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
งานสาธารณูปโภค / งานศูนย์เครื่องจักรกล / งานสวนสาธารณะ งานวิศวกรรม /  งานผังเมือง งานกิจการประปา
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายภาคภูมิ   กฤตยาจามร
 นางสาวชญาณิชดา ธีรณิชภากุล นายภัทราวุธ เปรมกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน


 

นายพงษ์พันธ์  ภู่จินดา
 
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนุจรีย์วัลย์ ประสมทรัพย์ นายภากร  กฤตยาจามร - ว่าง - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเริง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพศาล  นวลใหม่ นายไตรวิชญ  พงศ์วนศักดิ์ นายอิสระพงศ์  วาดโคกสูง
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงานทั่วไป

 พนักงานจ้างทั่วไป  
 
นายดิลก  ขันโคกกรวด นายไพฑูรย์  เบาสูงเนิน นางสาวสุภาภรณ์ เครือเนตร
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
 
นายสามารถ ประชาสุขศิลป์  
 
คนงานทั่วไป
  
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign