เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสิริพิมล  วิศิษฎ์นันทกร
นางณภัทร คงเมือง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  / งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ


นางสาวยุพเรศ สะเทือนรัมย์
 นางสาวณภัทร พลดงนอก นายยุทธพงษ์ ศรีสร้อย นางสาวกนกพัชร กิ้นบูราณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นางสาวพัทธนันต์ ไชยอ้าย
-ว่าง-
นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
นางสาวจารุณี  พิขุนทด  นางชลาธร  ศิริพันธ์ไพศาล นางสาววรรษมน  แย้มโคกสูง นางปริศนา  ไทยถนอม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 นางจุรีรัตน์  ชื่นบุญ   นางสาวศศิธร  สุดแสนยา
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางสาวธันยพร  ช่องตะคุ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

 
นางสาวปนัฏฐา  คำสาลีรักษ์ นายสฤต  บุญญะฤทธิ์


คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป