เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิรกิจ​  วาปีธรรม
 ปลัดเทศบาล
โทร. 081-9667953
 
 นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ   -ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
โทร. 089-7223546

 รองปลัดเทศบาล
โทร.......................
 นางธัญพร คิมหันต์ -ว่าง-  นายภุชพงค์   บุญศรีรัตนะ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
โทร. 082-8689107
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.......................
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-5792279
 นางเพียงพิศ  แพงอนันต์  -ว่าง- นางสาวณณัฐ ธีระวาส
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 080-1644774
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.......................
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.065-9454455