เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคณิศร  คะเชนชาติ
ประธานสภาเทศบาล
081-9669559
นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด นายสิรกิจ  วาปีธรรม
รองประธานสภาเทศบาล
080-1729099
เลขานุการสภาเทศบาล
081-9667953
นายอุเทน  กูปโคกกรวด นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
089-6244793

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
083-9803653

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-8783034

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-9669559

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
089-7191179
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร นายอนันท์  กลัดสันเทียะ นายสุดใจ  ดุมใหม่ นายพรเทพ  เจิญพงศ์อนันต์ นายวันชัย  พลสมบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
086-2608096

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 086-2469470

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
094-2903149

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-8788973

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-7308499