เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
08-98450354


นายอนันต์  บุญทัน นางสุรัตน์  กรใหม่

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
087-2399658

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
093-0962828นายณรงค์  เสือบุญ นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
085-7648877

เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
086-8779116
  
 

ศบ ลตำบลบ าน 446 5 ำบลบ าน อง ัง ัด าช 30000
.044-282783 .044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign