เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
08-98450354


นายอนันต์  บุญทัน นางสุรัตน์  กรใหม่

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

087-2399658 093-0962828


นายจันทร์ เทาใหม่
นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบ้านใหม่
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

086-8779116