เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2567


วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2567 โดยอบรมให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03