เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


          วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตรวจ ATK (เชิงรุก) ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ตรวจ ATK ก่อนเข้าประชุม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๘ ราย ผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทั้งหมด บริเวณ ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31