เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัด๓ูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23