เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราฃการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5


         นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-06
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-16