เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลกระประเมินพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1 )


         วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จัหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30