เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน


       วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม   พ.ศ. 2565 นา่งมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ่้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ของวิทยาลัยนครราชสีมา ผ่านระบบ ZOOM โดยมีกิจกรรม ๙ กิจกรรมของคณะต่างๆ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30