เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศูนย์ช่วยเหลือโควิด - 19 ตำบลบ้านใหม่


        วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ช่วยเหลือโควิด - 19 ตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 โดยมีนางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และเจ้าหน้าที่อสม.ตำบลบ้านใหม่ ร่วมลงพื้นที่ ใ้ห้กำลังใจผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวจำนวน ๒๓ ครัวเรือน บริเวณ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๘ และหมู่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30