เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


        วันอังคารที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีนางประยูร  ยุพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กล่าวเปิดรายงาน โดยโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรี พร้องนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30