เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจ ATK เชิงรุก


        วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตรวจ ATK (เชิงรุก) ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และนักศึกษาฝึกงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการจำนวน ๙๒ ราย ผลการตรวจเป็นลบ ( Negative) ทั้งหมด 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30