เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชาคมการขอใช้และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ป่าช้าสาธารณะประโยชน์"


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานประชุมประชาคม การขอใช้และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ป่าช้าสาธารณะประโยชน์" เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ๔ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง เพื่อขอความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่โดยมีพระครูอุดมสีลพรต เจ้าอาวาสวัดศรีษะละเลิง นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นางสุกัญญา  มะแม้น กำนันตำบลบ้านใหม่ นายบุญเจิม  เทียนปรุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ประธานอสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมประชาคม และร่วมแสดงความคิดเห็นการขอใช้และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30