เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ "การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการ "การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน มกราคม - เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้่องกัน และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น บริเวณ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30