เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


          วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID -๑๙) โดยได้รับการติดตามประเมินความพร้อมแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

2022-05-09
2022-05-08
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-24
2022-04-24
2022-04-21