เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงปิดเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


             งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงปิดภาคเรียน กรณีพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู และผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ลักษณะได้แก่

              1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ONLINE)

              2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบโทรทัศน์ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ON-AIR / ON-DEMAND)

              3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการนำส่งเอกสาร / ใบงานที่บ้าน (ON-HAND)

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20