เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อม คณะทำงานศึกษา ร่างแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารพื้นที่ลานสินค้าชุมชนตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง รวมถึงการออกกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งตลาดเสิงสาง เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานลานสินค้าชุมชนตลาดศีรษะละเลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30