เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อม คณะทำงานศึกษา ร่างแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารพื้นที่ลานสินค้าชุมชนตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง รวมถึงการออกกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งตลาดเสิงสาง เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานลานสินค้าชุมชนตลาดศีรษะละเลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20