เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีการอบรมทฤษฎีในการขับขี่ให้ถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร และมีความเข้าใจในกฏจราจรดีขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แนะนำให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจร และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพืื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนคราาชสีมา

2021-09-28
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-20
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-09
2021-09-03