เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิงและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมโครงการพร้อมมอบทรายอะเบท กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30