เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564


        วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานของรัฐ (ITA)

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30