เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


       วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกร และประชาฃนในเขตพื้นที่สนใจ ใฃ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ ลดต้นทุนการผลิตใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ณ ไร่อรหันต์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวในพอเพียง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30