เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


       วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกร และประชาฃนในเขตพื้นที่สนใจ ใฃ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ ลดต้นทุนการผลิตใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ณ ไร่อรหันต์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวในพอเพียง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-01