เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการและประชาชนทั่วไป


วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุมแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาฃนในตำบลบ้านใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาฃีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30