เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามเจตจำนงที่แสดงไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30