เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการโดยกองทัพบก มอบหมายให้กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารที่ ๗ จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มาสู่ชุมชน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30