เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประปี พ.ศ.๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รับศีลรับพร เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็ง  สร้างความสามัคคีของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดหงษ์ (สวนหมาก) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21