เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัด๓ูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30