เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันสัตว์ในกลุ่มเสียงให้ได้ัรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21