เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 และมีการบริการตัดผมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มารับเบี้ยยังชีพ พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนภายในชุมชนมาออก ลานค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30