เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 4 - 18 กันยายน 2558  ภายในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21