เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2558


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2558 และรับลงทะเบียนรายงานตัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2559
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30