เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหัวดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหัวดนครราชสีมา