ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(OSS: One Stop Service)